Nguyễn Thị Tâm  
       Ðịa chỉ:Thị Trấn Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0975751964
       Chức vụ:Hiệu Trưởng
   Phí Thị Thúy Vui  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại:0986836840
       Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng
   Vũ Thị Ngọc  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại:0983058948
       Chức vụ:Phó HT
   Cấn Thị Lý  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Chủ tịch CĐ
   Dương Thị Nga  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV-Bí thư ĐTN
   Trần Thị Thơm  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Tổ trưởng tổ nhà trẻ
   Hoàng Thị Thuý  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV-TTCM 5T
   Đỗ Thị Xuân Hoà  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV-TTCM tổ 4T
   Vũ Thị Kim Thương  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV-TT tổ 3T
   Hoàng Thị Kha  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Khuất Thị Thuý Tình  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Dương Thị Hằng  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Lê Thị Tuyết Nga  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Trần Thị Thu Hương  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Nguyễn THị Mến  
       Ðịa chỉ:Phúc Hoà-Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Dương Thị Duyên  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Đỗ Thị Phụ  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Đỗ THị Thoa  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Nguyễn Thị Hưng  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Hoàng Thị Minh Tuyết  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Vũ Thị Thục  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Siu Thị Hải  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   NGuyễn Thị Tuyết  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Bùi Thị Minh Thư  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Cấn THị Nhung  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Nguyễn Thị Huyền  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Vũ Thị Thúy Vân  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Nguyễn Thị Kim Oanh  
       Ðịa chỉ:Thọ Lộc-Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Dương Thị Thi  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Lê Thị Thu Huyền  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Dương Minh Nguyệt  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Vũ Thị Lý  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Lê Thị Hồng Liên  
       Ðịa chỉ:Thị Trấn Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Lê Thị Ánh  
       Ðịa chỉ:Thạch Thất-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:GV
   Đặng Thị Thùy Linh  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Nguyễn Thị Thanh  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Gv
   Nguyễn Văn Cần  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:NVND
   Đỗ THị Hiệu  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:NVB
   Dương Thị Hồng  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:NVB
   Nguyễn Thị Thúy  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Nhân viên
   Nguyễn Thị Thắm  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:NVND
   Cấn Thị Tuyên  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:NVND
   Hoàng Thị Thùy Linh  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:NVND
   Hoàng Văn Tước  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:BV
   Dương Văn Sơn  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng - Phúc Thọ
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:BV
   Vũ Văn Quý  
       Ðịa chỉ:Phụng Thượng-PT-HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:BV
    Doãn Thị Lý  
       Ðịa chỉ:Vân Nam- Phúc Thọ- HN
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Y tế
   Nguyễn Thị Thùy  
       Ðịa chỉ:Tam Hiệp - Phúc Thọ- Hà Nội
       Ðiện thoại: 
       Chức vụ:Kế toán