Lịch học tập

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Sáu
03/07/2020
Lịch công tác tuần từ 29/6 đến 03/07/2020