Lịch học tập

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
18/02/2020
Lịch công tác tuần từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020